Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016
– dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 52/19), kao I Zakona o
elektronskoj trgovini ( “Sl. Glasnik RS (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), direktor
ADOC D.O.O. Beograd, za potrebe rešavanja reklamacija za robu kupljenu preko Oliva Web prodavnice ,
dana 24.05..2021.godine donosi:

PRAVILNIK O POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA
Član 1.
Ovaj Pravilnik reguliše postupak rešavanja reklamacija u slučaju nedostataka robe kupljene preko internetaOliva web prodavnice.

Član 2.
Oliva Web prodavnica vodi računa o zaštiti potrošača, obezbedjuje uslove prodaje svim potrošačima pod jednakim uslovima, bez diskriminacije, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika je svako fizičko lice koje kupuje robu za sopstvene potrebe, i u tom smislu uživa pravo na reklamaciju pod uslovima i rokovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, kao i ovim Pravilnikom.

Član 4.
Potrošač prilikom kupovine robe ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini i pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 5.
Potrošač ima pravo da od Oliva Web prodavnice dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu
nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uređuju oblast trgovine na malo.

Član 6.
Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava u slučaju nedostataka odnosno nesaobraznosti robe.
Potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem popunjavanja Obrasca za reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. Reklamacija se podnosi elektronskim putem slanjem na adresu podrska@oliva.rs.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti Prodavac je dužan da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

Prodavac vodi evidenciju o primljenim reklamacijama koja sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije,  lektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju I rok u kome će rešiti reklamaciju koji ne može biti duži od 15 dana.
Ukoliko Oliva Web prodavnica iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku iz prethodnog stava, obavestiće potrošača o produženju roka za rešavanje reklamacije uz navodjenje roka u kome će je rešiti, I uz saglasnost potrošača za produženje roka, vrši evidentiranje u evidenciju primljenih reklamacija.

Član 7.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema nikakav dokaz da je proizvod kupljen preko Oliva Web prodavnice

Član 8.
Obaveza Oliva Web prodavnice je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.

Član 9.
Potrošač koji je obavestio Oliva Web prodavnicu o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od Web prodavnice da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca. Oliva Web prodavnica je odgovorna za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Član 10.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičkohemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe.

Član 11.
Osoba odgovorna za reklamacije sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog rešavanja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski. Obrazac za reklamaciju sadrži sledeće podatke:

– Podatak o podnosiocu i datumu prijema reklamacije
– Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
– Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije
– Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije
– Odluku o odgovoru potrošaču
– Datum dostavljanja te odluke
– Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač
– Načinu i datumu rešavanja reklamacije
– Informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.

Član 12.
Transportni troškovi, u slučaju prihvatanja reklamacije, koji nastanu po osnovu reklamacije padaju na teret
Oliva Web prodavnice.

Član 13.
Osoba odgovorna za reklamacije može doneti odluku:
1. Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom ili
2. Da se plaćeni iznos vrati potrošaču

Član 14.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

Član 15.
Pravilinik stupa na snagu 24.05.2021.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.
Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

PRAVO NA ODUSTAJANJE
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem internet sajta Oliva Web prodavnice, potpisivanjem izjave o odustanku koja je dostupna na internet sajtu Oliva Web prodavnice, odakle je potrošač može preuzeti. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga i dodatnih troškova) od dana prijema robe. Oliva Web prodavnica je dužna da izvrši povraćaj uplata koje je primila od potrošača, u roku od 14 dana od dana kada je primila izjavu o odustanku od ugovora . Potrošač je dužan da vrati robu Oliva Web prodavnici bez odlaganja I o svom trošku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustanku.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak samo u slučaju da su proizvodi nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, uz dostavu originalnog računa i obrasca – izjava o odustanku od ugovora. Odustajanjem od ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Web prodavnici. Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: podrska@oliva.rs ili na adresu firme:

ADOC D.O.O. Beograd
Milorada Jovanovića 11
11000 Beograd, Čukarica
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti na web stranici www.oliva.rs